Polityka włączenia SIPE


Polityka włączenia w działaniach naszego młodzieżowego think tanku ma na celu promowanie równości i różnorodności, zapewniając, że wszystkie młode osoby, niezależnie od ich pochodzenia, mają równy dostęp do możliwości i korzyści, które oferujemy. Polityka ta powstała zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wdrażania strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programów Erasmus+ i „Europejski Korpus Solidarności”.

Włączenie społeczne jest procesem, w którym dążymy do zapewnienia równego dostępu do naszych działań badawczych, analitycznych i edukacyjnych. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, które akceptuje i szanuje różnorodność społeczną i kulturową, a także stara się aktywnie włączać do naszych działań wszystkich członków i członkinie.

Nasza Polityka włączenia ma także na celu wyrównywanie szans poprzez tworzenie dostępu do informacji, szkoleń i możliwości wpływania na politykę publiczną. Szczególny nacisk kładziemy na aktywizację młodych osób, których aktywność jest poniżej przeciętnej i które mogą napotkać przeszkody na drodze do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Wszyscy członkowie i członkinie, niezależnie od pełnionej roli, są zobowiązani do przestrzegania zasad włączenia, zgodnie z tą Polityką. Zarząd jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie i monitorowanie zgodności działań think tanku z Polityką włączenia.

1. Osoby z mniejszymi szansami

2. Koordynator/Koordynatorka Włączenia

3. Mechanizmy służące wspieraniu włączenia

4. Użycie języka neutralnego pod względem płci

5. Rozstrzyganie przypadków dyskryminacji

1. Osoby z mniejszymi szansami

Młode osoby z mniejszymi szansami to osoby do 35. roku życia, które z różnych powodów:  przeszkód ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych czy zdrowotnych, pochodzenia ze środowiska migracyjnego, niepełnosprawności, trudności w nauce czy innych czynników prowadzących do dyskryminacji, napotykają na bariery. Te bariery mogą utrudniać im dostęp do edukacji, rozwoju zawodowego czy osobistego. Stawiają je w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do ich rówieśników i rówieśniczek, szczególnie jeśli chodzi o uczestnictwo w projektach młodzieżowych czy systemach kształcenia.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby osoby z mniejszymi szansami były aktywne w think tankach młodzieżowych. Ich doświadczenia i perspektywy są kluczowe dla tworzenia przyszłych strategii i analiz, które uwzględnią i odpowiadzą na ich potrzeby i wyzwania. Sytuacje osób z mniejszymi szansami są złożone i zależne od różnych czynników.

Naszym zadaniem jest ocenić każdą taką sytuację, dbając o to, aby zasady i procedury naszego think tanku były zrozumiałe i dostępne dla każdego członka i członkini, beneficjenta i beneficjentki.

2. Koordynator/Koordynatorka Włączenia

 1. Koordynator/Koordynatorka Włączenia powołuje i odwołuje Zarząd naszego think tanku. Ta osoba ma za zadanie nadzorować, koordynować i wspierać działania naszego think tanku związane z włączeniem i różnorodnością. 
 2. Kadencję ustala Zarząd. W przypadku braku ustalenia kadencji jest ona bezterminowa. W przypadku niepowołania Koordynatora/Koordynatorki Włączenia, Zarząd wykonuje te obowiązki będąc zobligowanym do niezwłocznego powołania tej osoby.
 3. Koordynator/Koordynatorka Włączenia ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące osób z mniejszymi szansami oraz udziału we wszystkich pracach organów think tanku dotyczących włączenia.
 4. Koordynator/Koordynatorka Włączenia ma prawo zgłaszać swoje uwagi do prac członków i członkiń think tanku. Jeżeli jej/jego uwagi nie zostaną uwzględnione, jest zobowiązana do powiadomienia Zarządu.
 5. Koordynator/Koordynatorka Włączenia jest odpowiedzialna za monitorowanie i ocenę skuteczności Polityki włączenia, a także regularny przegląd procedur i praktyk, aby zapewnić, że są one zgodne z zasadami włączenia.
 6. Koordynator/Koordynatorka Włączenia oferuje szkolenia, poradnictwo i wsparcie dla członków i członkiń think tanku, aby pomóc im zrozumieć i stosować Politykę włączenia.

3. Mechanizmy służące wspieraniu włączenia

1. Szkolenia

 1. Zarząd naszego think tanku zobowiązany jest do oferowania szkoleń z zakresu włączenia, co najmniej raz w roku.
 2. Szkolenia są dostępne dla wszystkich członków i członkiń.
 3. Format tych szkoleń powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości osób uczestniczących.

2. Wsparcie indywidualne

 1. Każda osoba, która jest zidentyfikowana jako osoba z mniejszymi szansami, ma prawo do indywidualnego wsparcia. Celem takiego wsparcia jest pomoc w przezwyciężeniu barier i umożliwienie pełnego udziału w działaniach think tanku.
 2. Wsparcie może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb jednostki. Może obejmować: doradztwo, pomoc w dostępie do zasobów, indywidualnej pracy z mentorem lub mentorką, wzmocnionej opieki mentorskiej, specjalistycznej pomocy technicznej, tłumaczeń, dostosowań edukacyjnych, a także pomocy w nawigacji po systemie zasobów naszej organizacji i zasobów zewnętrznych.

3. Zasada dostępności (fizycznej i cyfrowej)

 1. Nasz młodzieżowy think tank dąży do zapewnienia dostępności fizycznej dla wszystkich osób biorących udział w jego działaniach. 
 2. Wszystkie miejsca spotkań, wydarzeń, szkoleń, biura i inne pomieszczenia, które są wykorzystywane przez naszą organizację, powinny być dostosowane do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 3. Dążymy również do pełnej dostępności cyfrowej dla wszystkich osób biorących udział w naszych działaniach. Wszystkie nasze materiały edukacyjne są udostępniane na możliwie najbardziej otwartej licencji, gwarantującej bezpłatny dostęp dla wszystkich, przy zachowaniu wymogu uznania autorstwa. W zależności od charakteru materiałów, możemy wprowadzić ograniczenia, takie jak zakaz kompilacji, aby zapewnić spójność i integralność treści.
 4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak ochrona praw autorskich osób trzecich lub konieczność ochrony wrażliwych informacji, możemy zadecydować o wprowadzeniu pewnych ograniczeń w dostępie do określonych materiałów. Takie decyzje będą podejmowane z pełną transparentnością i odpowiednio uzasadnione.

4. Równość szans i różnorodność

Wdrażamy cztery zasady na rzecz równości:

 1. Zasada otwartości. Członkostwo w naszym think tanku jest dostępne i otwarte dla wszystkich, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, niepełnosprawności, stanu zdrowia, statusu społeczno-ekonomicznego lub jakiejkolwiek innej cechy.
 2. Zasada przeciwdziałania dyskryminacji. Uznajemy i szanujemy różnorodność i zobowiązujemy się do walki z wszelkimi formami dyskryminacji.
 3. Zasada promowania różnorodności. Promujemy różnorodność we wszystkich naszych działaniach i projektach. W szczególności w swojej komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 
 4. Zasada różnorodnych zespołów. Dążymy do tworzenia zespołów, które odzwierciedlają różnorodność społeczną. W tym celu zachęcamy do członkostwa osoby z różnych środowisk i z różnymi doświadczeniami.

5. Włączenie w procesy decyzyjne

W zarządzaniu think tankiem obowiązują cztery podstawowe zasady:

 1. Zasada partycypacji. Zobowiązujemy się do aktywnego włączania wszystkich członków i członkinie w proces decyzyjny. Każdy powinien mieć możliwość wpływania na treść i kształt realizowanych działań. 
 2. Zasada konsultowania. Przeprowadzane są regularne konsultacje z członkami i członkiniami, aby poznać potrzeby, oczekiwania i opinie na temat planowanych i realizowanych działań.
 3. Zasada poszanowania odmiennego zdania. Szanujemy różne opinie i perspektywy w ramach naszego procesu decyzyjnego. Promujemy konstruktywną debatę i wymianę myśli jako wartościowe elementy tego procesu.
 4. Zasada transparentności decyzji. Dążymy do przejrzystości w naszym procesie decyzyjnym, jasno komunikując, jakie decyzje zostały podjęte, kto je podjął i dlaczego. Ta przejrzystość jest kluczowa dla zaufania i włączenia.

6. Zasada zrozumiałej komunikacji

 1. Stosujemy zasadę prostoty komunikacji. Dążymy do użycia języka, który jest łatwy do zrozumienia, unikając niepotrzebnego żargonu, skomplikowanych terminów i biurokracji.
 2. Wszystkie nasze informacje są prezentowane w sposób zrozumiały dla jak najszerszego grona odbiorców, uwzględniając różne poziomy umiejętności językowych i edukacji.
 3. W przypadku materiałów międzynarodowych, gdzie to możliwe, oferujemy tłumaczenia.
 4. W miarę możliwości, korzystamy z komunikacji wizualnej i multimedialnej, która może być łatwiejsza do zrozumienia dla niektórych odbiorców.

7. Wspieranie zdrowia psychicznego 

 1. Zarząd i Koordynator/ka Włączenia są odpowiedzialni za identyfikowanie i wspieranie członków i członkiń, którzy mogą doświadczać trudności emocjonalnych lub psychicznych. W razie potrzeby mogą skierować takie osoby do profesjonalnego wsparcia.
 2. Informacje na temat zdrowia psychicznego naszych członków i członkiń są traktowane jako dane osobowe o charakterze wrażliwym i są chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 3. Dążymy do promowania świadomości na temat zdrowia psychicznego.
 4. Wszystkie nasze działania przeciwdziałają stygmatyzacji związanej z problemami zdrowia psychicznego. 

8. Ocena i przekazywanie informacji zwrotnych

 1. Proces oceny czyli ewaluacji jest kluczowym elementem Polityki włączenia. Umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy, monitorowanie postępów oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań. 
 2. Zarząd i Koordynator/ka Włączenia są odpowiedzialni za regularne ocenianie efektywności i zgodności naszych działań z Polityką włączenia.
 3. Opinie powinny być gromadzone w sposób umożliwiający anonimowość i swobodę wyrażania myśli i uczuć. 

4. Użycie języka neutralnego pod względem płci

 1. Zasada formy bezosobowej. Gdziekolwiek jest to możliwe, używamy formy bezosobowej, która jest neutralna pod względem płci. Na przykład, zamiast używać terminu „uczestnik”, zalecamy użycie terminu „osoba uczestnicząca”.
 2. Zasada formy męsko-żeńskiej. W sytuacjach, gdy nie jest możliwe użycie formy bezosobowej, używamy formy męsko-żeńskiej. Na przykład, zamiast „wolontariusz”, zalecamy użycie formy „wolontariusz/ka”.
 3. Zasada poszanowania wyboru osób transpłciowych i niebinarnych do używania preferowanych przez nich zaimków (tj.on, ona, ono).
 4. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktów związanych z użyciem form gramatycznych neutralnych pod względem płci, decyzję podejmuje Koordynator/ka Włączenia.
 5. Zarząd jest odpowiedzialny za zapoznanie wszystkich członków i członkiń z tymi zasadami i za zapewnienie, że są one stosowane we wszystkich aspektach pracy think tanku. 
 6. Koordynator/ka Włączenia jest odpowiedzialny/a za monitorowanie stosowania tych zasad oraz wsparcia dla członków i członkiń kadry. 
 7. Koordynator/ka Włączenia jest punktem kontaktowym dla wszelkich pytań lub problemów związanych z użyciem języka neutralnego pod względem płci.

5. Rozstrzyganie przypadków dyskryminacji

1. Procedury rozstrzygania przypadków dyskryminacji

 1. W przypadku wystąpienia przejawów dyskryminacji, decyzje są podejmowane przez Koordynatora/kę Włączenia. 
 2. Wszystkie strony mają prawo do przejrzystego procesu decyzyjnego, w tym prawo do zapoznania się z decyzją i jej uzasadnieniem.
 3. Proces decyzyjny może obejmować zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.
 4. Od decyzji Koordynatora/ki Włączenia przysługuje prawo odwołania do Zarządu.
 5. Po rozstrzygnięciu każdej sprawy związanej z dyskryminacją, Koordynator/ka Włączenia sporządza notatkę służbową. Notatka ta jest przekazywana Zarządowi.

2. Działania antydyskryminacyjne

Przejawy dyskryminacji nie będą przez nas tolerowane w żadnej formie. W zależności od powagi i kontekstu sytuacji, możemy podjąć różne działania:

 1. Upomnienie przez Koordynatora/kę Włączenia. Upomnienie to jest przekazywane indywidualnie i ma na celu wyjaśnienie, dlaczego określone zachowanie jest niedopuszczalne.
 2. Upomnienie przez Koordynatora/kę Włączenia na forum grupy (online lub podczas spotkania). Ma ono na celu podkreślenie powagi sytuacji i zapewnia szansy na edukację dla całej grupy.
 3. Koordynator/ka Włączenia może przekazać informację o zachowaniu do opiekunów prawnych lub szkoły, jeżeli dyskryminujące zachowanie dotyczy osoby niepełnoletniej.
 4. Powtarzające się przypadki dyskryminacji albo zachowania rażące za pierwszym razem, mogą skutkować pozbawieniem członkostwa. Taką decyzję podejmuje Zarząd na wniosek Koordynatora/ki Włączenia.
 5. Jeżeli działania dyskryminacyjne wiążą się ze złamaniem prawa, Zarząd jest zobowiązany do zgłoszenia takiej sytuacji odpowiednim organom ścigania.
 6. Zarząd i Koordynator/ka Włączenia zapewniają wsparcie i opiekę osobom, które doświadczyły dyskryminacji.