Poznaj nasz partnerski think tank z Grecji

Think Tank, noszący nazwę EmbraceAll Hub, składa się z 10 młodych członków i skupia swoje dyskusje na problemie integracji społecznej, głównie dotyczącej młodzieży. Integracja społeczna i różnorodność są dla członków grupy kwestią wielkiego znaczenia, którzy dzielą wspólne wartości takie jak równe szanse na rozwój i postęp, a także sprawiedliwe uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach.

 Niektóre z ich celów obejmują podnoszenie świadomości wśród osób w ich sąsiedztwie i dalej na temat akceptacji i równych szans. Podjęli również kroki w celu organizacji przyszłych wystąpień i wydarzeń mających na celu bardziej szczegółowe przedstawienie ich pracy. Ponadto, ich dyskusje obejmują szereg kategorii, w tym ekonomiczne i edukacyjne włączanie wszystkich, równy dostęp do opieki zdrowotnej i usług związanych z dobrym samopoczuciem, uczestnictwo polityczne wszystkich osób, dostęp do infrastruktury oraz promowanie kultury tolerancji, akceptacji i szacunku dla różnorodności. Dodatkowo, wydają się angażować w dyskusje na temat cyfrowego włączania wszystkich pokoleń, włączenia płci i zapewnienia dostępu do bezpiecznego i przystępnego cenowo mieszkania dla wszystkich, integracji społecznej osób niepełnosprawnych (promowanie praw i włączanie osób niepełnosprawnych we wszystkie aspekty społeczeństwa), a także integracji społecznej uchodźców i migrantów: (wspieranie integracji i włączania społecznego uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów w społecznościach goszczących). 

Co więcej, ich celem na spotkaniach jest zapewnienie, że wszystkie członkinie i członkowie grupy mają głos i są słyszani, aby mogli działać w sposób harmonijny i demokratyczny.

W ich think tanku działa 10 aktywnych członków. 10 członków think tanku to grupa osób o różnorodnych tłach i doświadczeniach. Ich wiek to od 18 do 27 lat, reprezentują młode pokolenie z silną chęcią zwrócenia uwagi na problematykę integracji społecznej i umocnienia młodzieży.

Wśród członków znajduje się różnorodna grupa osób stojących przed różnymi wyzwaniami i mających mniej możliwości. Niektórzy doświadczyli niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, dyskryminacji czy ograniczonego dostępu do zasobów, podczas gdy inni pokonali osobiste przeszkody, aby osiągnąć swoje cele. Ich doświadczenia dostarczyły cennych spostrzeżeń na temat kwestii integracji społecznej.

Dodatkowo, grupa składa się z osób, które są autentycznie zainteresowane koncepcją Think Tanku. Rozumieją one znaczenie tworzenia społeczeństwa inkluzyjnego i umocnienia młodych ludzi do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych. Są pełne pasji i poświęcone wprowadzeniu pozytywnych zmian w sobie i swojej społeczności.

Uczestnicy mają różne tło edukacyjne i zawodowe, w tym są wśród nich studenci, absolwenci oraz pracujący profesjonaliści. Ta różnorodność wnosi różne perspektywy i kompetencje do dyskusji. Wszyscy mają wspólny cel – integrację społeczną i tworzenie równych szans dla wszystkich młodych ludzi.

Co więcej, uczestnicy wykazują wysoki poziom motywacji i entuzjazmu podczas warsztatów. Aktywnie angażują się w działania grupowe, dzielą się osobistymi historiami i przyczyniają się nowymi pomysłami.

Podsumowując, członkowie to dynamiczna grupa młodych ludzi z wspólną wizją promowania integracji społecznej i umocnienia młodzieży. Ich różne tła, osobiste doświadczenia i zaangażowanie w tworzenie pozytywnych zmian motywują ich i otoczenie do dążenia do lepszej przyszłości dla ich regionalnej i narodowej społeczności.

Linki do social mediów i strony internetowej: https://www.facebook.com/YouthThinkTankGR

https://instagram.com/embraceall_hub?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://sites.google.com/view/embraceallhub